Unu prontuàriu po s’igieni de is manus

Igieni de is manus. Comenti tocant sciacuadas po essi seguras. S’igieni de is manus est de importu pruschetotu candu passaustempus meda foras de domu, in logus pùblicus e in calisisiat cuntestu chi podit favoressi s’impestu.

Igieni de is manus. Comenti tocant sciacuadas po essi seguras.

S’igieni de is manus est de importu pruschetotu candu passaustempus meda foras de domu, in logus pùblicus e in calisisiat cuntestu chi podit favoressi s’impestu.

A pustis de s’apedèmia de SARS-CoV-2 s’igieni de is manus est intrada a fai parti in manera piessigna in sa vida nosta.Tocat a si nd’arregordai beni candu pigaus mexinas e candu ddas donaus a is àterus, candu si tocaus is ogus, su nasu o sa buca, candu papaus, candu impreaus servìtzius igiènicus, candu tocaus una persona malàdia, candu tocaus una ferida, candu cambiaus unu pipiu, candu tocaus un’animali, candu tocaus dinari, candu coxinaus e tocaus alimentus ancora cruus, candu frecuentaus butegas, ambulatòrius, statzionis, palestras, scolas, tzìnemas, postalis eufìtzius.

Cun s’igieni de is manus fait a a ndi bogai is germis patògenus presentis in sa peddi, po mori de un’atzioni mecànica. Ma non bastat a aberri su grifoni e nci passai is manus asuta. Tocat a sighiri unus cantu de arrègulas po una sciacuadura chi tèngiatefetu. Po custa arrexoni su servìtziu linguìsticu de Coru Sardu at cuncordau, paris cun sa truma GO ISRI de su Presìdiu Ospedalieru, chi traballat po straviai s’arriscu de impestu, unu prontuàriu po si sciacuai is manus aici comenti ìnditat su Ministeru po sa Saludi.

Dd’agatais innoi asuta

 

 

 

 

Documenti

Ulteriori informazioni

Ultima modifica

13 Novembre, 2023