Oràrius e arrègulas po intrai in ispidali a agatai is malàdius

Sa Diretzioni Generali de sa ASL de su Campidanu de Mesu at fatu sciri chi funt intraus in vigori arrègulas e oràrius nous po andai a agatai is malàdius arricoveraus me is repartus de s’ispidali Nosta Sennora de Bonària de Santu ‘Èngiu.

Continua la lettura

Data:
27 Febbraio, 2023

Sa Diretzioni Generali de sa ASL de su Campidanu de Mesu at fatu sciri chi funt intraus in vigori arrègulas e oràrius nous po andai a agatai is malàdius arricoveraus me is repartus de s’ispidali Nosta Sennora de Bonària de Santu ‘Èngiu.

Is visitadoris ant a podi intrai chena de s’òbrigu de ammostai sa certificatzioni birdi po su Covid-19 ma ant a depi sighiri unus cantu de arrègulas, asinuncas ddis ant negai s’intrada:

  • No depint tenni acinnus chi potzant essi in relata cun su Covid o essi stètius a curtzu de personas arresurtadas posìtivas a su Covid;
  • Si depint disinfetai is manus innantis de intrai in repartu e depint bistiri sa mascarina FFP2.

S’oràriu de intrada est de mesudì a is tres de meigama e de is cincu a is otu de merì. Sa vìsita po dònnia malàdiu at a podi durai 45 mìnutus aìnturu de sa dì.

At a podi intrai a calisisiat ora, sèmpiri si no strobat is fainas sanitàrias, sceti una persona po agiudai is arricoveraus si funt:

  • Malàdius chi no ant lòmpiu ancora is 18 annus de edadi;
  • Fèminas chi funt abetendi unu pipiu chi est acanta de nasci o chi dd’ant tentu pagora;
  • Malàdius chi tenint una calchi disabilidadi;
  • Malàdius moribundus;
  • Malàdius cun prus de 80 annus chi funt màrturus in su letu;
  • Malàdius chi fueddant lìnguas allenas.

Sa persona chi tenit custu rolu de acumpangiadori, innantis de abarrai aìnturu de su repartu po tempus meda, depit arresurtai negàtivu a su test po su Covid-19.

Sa Diretzioni sanitària tenit su poderi de averiguai si e candu fai arriciri vìsitas fintzas a malàdius chi funt arresurtaus posìtivus a su Covid-19. In custas situatzionis su personali sanitàriu at a spricai totu is arrègulas de cumportamentu de sighiri.

 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

06 Luglio, 2023