Oràrius e arrègulas po intrai in ispidali a agatai is malàdius

Sa Diretzioni Generali de sa ASL de su Campidanu de Mesu at fatu sciri chi funt intraus in vigori arrègulas e oràrius nous po andai a agatai is malàdius arricoveraus me is repartus de s’ispidali Nosta Sennora de Bonària de Santu ‘Èngiu.

Sa Diretzioni Generali de sa ASL de su Campidanu de Mesu at fatu sciri chi funt intraus in vigori arrègulas e oràrius nous po andai a agatai is malàdius arricoveraus me is repartus de s’ispidali Nosta Sennora de Bonària de Santu ‘Èngiu.

Is visitadoris ant a podi intrai chena de s’òbrigu de ammostai sa certificatzioni birdi po su Covid-19 ma ant a depi sighiri unus cantu de arrègulas, asinuncas ddis ant negai s’intrada:

  • No depint tenni acinnus chi potzant essi in relata cun su Covid o essi stètius a curtzu de personas arresurtadas posìtivas a su Covid;
  • Si depint disinfetai is manus innantis de intrai in repartu e depint bistiri sa mascarina FFP2.

S’oràriu de intrada est de mesudì a is tres de meigama e de is cincu a is otu de merì. Sa vìsita po dònnia malàdiu at a podi durai 45 mìnutus aìnturu de sa dì.

At a podi intrai a calisisiat ora, sèmpiri si no strobat is fainas sanitàrias, sceti una persona po agiudai is arricoveraus si funt:

  • Malàdius chi no ant lòmpiu ancora is 18 annus de edadi;
  • Fèminas chi funt abetendi unu pipiu chi est acanta de nasci o chi dd’ant tentu pagora;
  • Malàdius chi tenint una calchi disabilidadi;
  • Malàdius moribundus;
  • Malàdius cun prus de 80 annus chi funt màrturus in su letu;
  • Malàdius chi fueddant lìnguas allenas.

Sa persona chi tenit custu rolu de acumpangiadori, innantis de abarrai aìnturu de su repartu po tempus meda, depit arresurtai negàtivu a su test po su Covid-19.

Sa Diretzioni sanitària tenit su poderi de averiguai si e candu fai arriciri vìsitas fintzas a malàdius chi funt arresurtaus posìtivus a su Covid-19. In custas situatzionis su personali sanitàriu at a spricai totu is arrègulas de cumportamentu de sighiri.

 

Ulteriori informazioni

Ultima modifica