Dì Internatzionali de su Mali caducu

Po sa Dì Internatzionali de su Mali caducu su Servìtziu de Neurològia de s’Ispidali “N.S. de Bonària” de Santu ‘Èngiu at apariciau una dì de acraramentu cun is malàdius, po favoressi una pigada in càrrigu giusta de chi sunfrit de strobus acapiaus a su Mali caducu.

Lunis, su 12 de friàrgiu de su 2024 de is 11 de mangianu a is 5 de merì

Ispidali N.S. de Bonàriain s’ambu latòriu de su Centru po is anàlisis, in su pranu de bàsciu

 

In Itàlia su Mali caducu ferrit casi 600 milla personas. Est una de is cunditzionis neurològicas crònicas prus fitianas, e fait a dda curai beni sa majoria de is bortas, po mori de fainas clìnicas, pràtigas adatas e curas cun mexinas a disponimentu, assegurendi a sa persona una calidadi bona de sa vida.

Po sa Dì Internatzionali de su Mali caducu su Servìtziu de Neurològia de s’Ispidali “N.S. de Bonària” de Santu ‘Èngiu at apariciau una dì de acraramentu cun is malàdius, po favoressi una pigada in càrrigu giusta de chi sunfrit de strobus acapiaus a su Mali caducu.

Is personas interessadas si podint aparagulai po mori de su CUP de sa ASL de su Campidanu de Mesu.

No serbit a tenni sa rechesta de su dotori de famìllia.

Po s’atòbiu at a essi mellus a arregolli avatu, po dd’ammostai a su specialista, sa documentatzioni clìnica beni assetiada e is esàminis fatus in passau, po cumprendi mellus sa situatzioni.

Sa Dì Internatzionali de su Mali caducu est un’idea portada a innantis e apariciada dònnia annu de s’International Bureau for Epilepsy (IBE) e de s’International League Against Epilepsy (ILAE).

Ulteriori informazioni

Ultima modifica

9 Febbraio, 2024